LOKALPROGRAM 2015-2019

TA VARE PÅ FREMTIDEN

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Grønn kommuneøkonomi og grønt næringsliv

Miljøpartiet De Grønne vil fase ut oljenæringen. For å klare det trenger vi «et grønt skifte». Vi ønsker å gi et mangfold av små, bærekraftige og lokalbaserte bedrifter og entreprenører større rom på bekostning av multinasjonale selskaper.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • At varer kommunen kjøper skal være produsert på en bærekraftig måte.
 • Gi lokale bedrifter størst mulig fortrinn i konkurransen om kommunens innkjøp.
 • Utarbeide en grønn kommuneøkonomi der gjenbruk og resirkulering er viktige virkemidler.
 • Gjøre det lettere for grundere innen miljøvennlig og bærekraftig næring å satse nytt.

Samferdsel

Det er ca 1000 dagpendlere i Strand kommune. Miljøpartiet De Grønne sitt mål er at innbyggerne våre skal reise kortest mulig, både i avstand og tid, for sine daglige gjøremål. Dette gjelder både til arbeid, skole, barnehage eller andre offentlige tilbud.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Legge press på de ansvarlige for å tilrettelegge det kollektive tilbudet, slik at det tilpasses pendlerne på en best mulig måte.
 • Arbeide for flere båtavganger mellom Tau og Stavanger utenom vanlig kontortid.
 • Sette i gang arbeidet med gang- og sykkelsti Tau-Jørpeland snarest.
 • Arbeide for en effektiv, hyppig og rimelig kollektivtransport gjennom Ryfast.
 • Ha mulighet til å ta med sykkelen enkelt og gratis gjennom Ryfast.

Klima og miljø

Vi ønsker at Strand skal bli en foregangskommune når det gjelder miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne ønsker en kommune som klarer å motiverer alle innbyggerne til å være med på det helt nødvendige grønne skiftet i samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • I større grad en nå synliggjøre og ta i bruk energi- og klimaplanen til kommunen.
 • Føre en statlig pålagt kommunal klimastatistikk og gjøre den kjent for innbyggerne i kommunen.
 • Gjøre kommunens nye bygg klimanøytrale/passivhus.
 • Gjøre ordningen for avfallshåndtering bedre.
 • Utrede ordninger for utlevering/ distribusjon av mat fra butikker. Vi vil at minst mulig mat skal bli kastet.

Helse og omsorg

Miljøpartiet De Grønne mener vi har en viktig og nødvendig oppgave i forhold til mental helse. Vi ønsker at alle som har ekstra behov skal få oppfølging og hjelp på en verdig og respektfull måte. Med å videreutvikle og styrke arbeidet med forebygging, mestring og behandlingsopplegg kan vi redusere ensomhet, depresjon og psykiske lidelser i samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Arbeide for at Ryfylke DPS (distriktspsykiatrisk avdeleling) sine sengeposter skal tilbakeføres til Strand kommune.
 • Styrke ettervernet av utskrevne pasienter.
 • Styrke familiens hus og tiltak som forebygger vold i nære relasjoner (for eksempel ATV alternativ til vold).
 • Styrke rusomsorg og forebyggingsarbeid.

Oppvekst

I barnehagene og skolene skal barna lære å bli en del at et samfunn som legger vekt på verdier som empati, demokrati og etikk. Miljøpartiet De Grønne vil gi barna evne til å møte verden med en helhetlig tankegang og en forståelse for sin viktige rolle i både lokal- og storsamfunnet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte opplæring innen miljø, klima og økologi i barnehage og skole.
 • Arbeide for å gjøre skolene i Strand pilotskoler for sunn mat.
 • Ha som mål at skolene innfører et skolemåltid.

Naturvern    

De største truslene mot jordas økosystemer og naturmangfoldet i dag er menneskelige inngrep. Den omfattende menneskelige påvirkningen av atmosfæren, havet og landområdene har ført til unaturlige raske endringer i livsgrunnlaget som vanskeliggjør naturlige tilpasninger hos mange arter.

Miljøpartiet de grønne mener at hensynet til naturmangfoldet må gå foran økonomiske og næringsmessige interesser. Miljøpartiet De Grønne ser at kravet om økonomisk vekst og kortsiktig inntjening øker presset på naturen.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Fortsette å arbeide for opprettelsen av Preikestolen nasjonalpark.
 • Si nei til videre kraftutbygging i kommunens vassdrag.
 • Gå inn for å modernisere kraftverk og overføringslinjer for å kunne verne resterende vassdrag.
 • Kreve den fremtidige oppdrettsnæring i lukkede anlegg for å beskytte kystnære fiskestammer og alt annet liv i fjordene våre.
 • Verne artsmangfoldet i kommunens natur.
 • Verne strandsonen.