Valgprogram 2023

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne bærekraftige prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: Solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

Samferdsel

Det er ca. 1500 dagpendlere i Strand kommune. Miljøpartiet De Grønne sitt mål er at innbyggerne våre skal reise kortest mulig, både i avstand og tid, for sine daglige gjøremål. Dette gjelder både til arbeid, skole, barnehage eller andre offentlige tilbud.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

 • Fortsatt legge press på de ansvarlige for å tilrettelegge kollektivtilbudet slik at det tilpasses alle innbyggere på en best mulig måte.
 • Arbeide for flere bussavganger mellom Strand og Stavanger i helger og kvelder, samt ved behov.
 • Arbeide for en miljøvennlig, hyppigere og rimeligere kollektivtransport gjennom Ryfast.
 • Arbeide for direkterute mellom Jørpeland og Tau.
 • Gi innbyggerne mulighet til å ta med sykkelen enkelt og gratis gjennom Ryfast.
 • Fortsette arbeidet med gang- og sykkelstier i Strand kommune.

Klima og miljø

Vi ønsker at Strand skal bli en foregangs­ kommune når det gjelder miljø og klima. Miljøpartiet De Grønne ønsker en kom­ mune som klarer å motivere alle inn­ byggerne til å være med på det helt nød­ vendige grønne skiftet i samfunnet.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

 • I større grad synliggjøre og ta i bruk energi- og klimaplanen til kommunen.
 • Synliggjøre lokale gode klima- og miljøtiltak i større grad.
 • Utarbeide kommunalt klimabudsjett og gjøre den kjent for innbyggerne i kommunen.
 • Støtte oppretting av et lokalt mobilt mottak for hageavfall på Jørpeland for å begrense utslipp fra personbilers transport tur-retur Nordmarka.
 • At alle nye bygg i kommunen skal konstrueres som klimanøytrale/passivhus.
 • Redusere matsvinn ved å legge til rette for flere og bedre ordninger for utlevering og distribusjon av overskuddsmat fra lokale butikker.
 • Arbeide for økt satsing på energialternativer til vann- og vindkraft.
 • Hindre utbygging som i for stor grad utnytter og belaster sårbar natur og er til fare for lokalt artsmangfold.
 • Hindre nedbygging av landbruksjord.
 • Støtte tiltak som innebærer gjenbruk av begrensede ressurser, reparasjoner fremfor nykjøp og hindrer overkonsum.

Helse og omsorg

Vi står over en kommende eldrebølge og må styrke kommunen for å takle fremtidige utfordringer best mulig. For å få til en bed­re eldreomsorg må vi tenke økonomi i alt vi foretar oss fremover. Det vil bli behov for flere ansatte og omsorgsboliger. Miljøpartiet De Grønne mener vi har en viktig og nødvendig oppgave i å bedre mental helse. Vi ønsker at alle som har ekstra behov skal få oppføl­ ging og hjelp på en verdig og respektfull måte. Med å videreutvikle og styrke arbei­det med forebygging, mestring og behand­lingsopplegg kan vi redusere ensomhet, depresjon og psykiske lidelser i samfunnet.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

• Arbeide for tilgjengelige lavterskeltilbud for ungdoms fysiske og psykiske helse.

• Sikre innbyggerne tilgjengelighet til lokale helsetjenester i ytre Ryfylke.

• I større grad å ta i bruk naturområder i forebyggende helsearbeid.

• Styrke familiens hus, foreldreveiledning og tiltak som forebygger vold i nære relasjoner.

• Styrke rusomsorg og ha fokus på forebyggingsarbeid.

• Ruste oss for en kommende eldrebølge.

Oppvekst

I barnehagene og skolene skal barna lære å bli en del av et samfunn som legger vekt på verdier som empati, demokrati og etikk. Miljøpartiet De Grønne vil styrke barnas evne til å møte verden med en helhetlig tankegang og en forståelse av sin vikti­ge rolle i både lokal­ og storsamfunnet.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

• Ha økt fokus på opplæring innen miljø, klima og økologi i både barnehage og skole.

• Fortsette arbeidet med sunn mat og et klimavennlig kosthold i skole og barnehage.

• Motivere skoleeiere i Strand til å innføre et felles frokostmåltid med mål om helsegevinst, sosial utjevning, inkludering og økt fellesskapsfølelse.

• Styrke barn og unges medvirkning innen lokale klima og miljøsaker og få frem deres stemmer i større grad.

• Nynorsk læremiddel til alle som har det som målform.

• Tilgang til fysiske bøker i tillegg til digitale hjelpemiddel.

• Mest mulig skjermfritt for elev- ene de første årene på skolen.

Naturvern

De største truslene mot jordas økosystemer og naturmangfoldet i dag er menneske­ lige inngrep. Den omfattende menneske­ lige påvirkningen av atmosfæren, havet og landområdene har ført til unaturlige raske endringer i livsgrunnlaget som vanskelig­ gjør naturlige tilpasninger hos mange arter. Artsmangfold og natur har en egenver­di i seg selv. Vi vil derfor prioritere næring som kan gjennomføres på en bærekraf­tig måte. Miljøpartiet De Grønne ser at kravet om økonomisk vekst og kortsiktig inntjening øker presset på naturen.

MILJØPARTIET DE GRØNNE VIL:

• Verne den resterende strandsonen mot ytterligere utbygging.

• Fortsette å arbeide for opprettelsen av Preikestolen nasjonalpark.

• Satse på energi-økonomisering i alle bygg og bedrifter. Da tar vi vare på naturen samtidig som at det gir mange flere arbeidsplasser enn det enhver form for nye kraftverk og kraftlinjer kan gi.

• Kreve den fremtidige oppdrettsnæring i lukkede anlegg for å beskytte kystnære fiskestammer og alt annet liv i fjordene våre.

• Verne om artsmangfoldet i kommunens natur.

• Fortsatt støtte Strand kommune sitt vedtak om å ikke tillate vindkraftverk i vårt område.